Αντικειμενικός σκοπός του Ρόταρυ είναι να ενθαρρύνει και να προβάλλει το ιδανικό της εξυπηρέτησης σαν βασικό στοιχείο κοινωνικής δράσης, ιδιαίτερα δε να ενθαρρύνει και να προβάλλει:

1. Την ανάπτυξη της προσωπικής γνωριμίας κατά τρόπο, που να δημιουργεί ευκαιρίες για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.

2. Την εφαρμογή υψηλών ηθικών αξιών στην άσκηση κάθε επαγγέλματος, την αναγνώριση της αρχής, ότι κάθε ωφέλιμη απασχόληση είναι αξιοπρεπής και την εξύψωση από κάθε ροταριανό του επαγγέλματός του με τη χρησιμοποίησή του σαν μέσο εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

3. Την εφαρμογή από κάθε ροταριανό του ιδανικού του ‘’υπηρετείν” στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.

4. Την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και καλής θέλησης, την επιδίωξη της ειρηνικής συμβίωσης, τη δημιουργία και διατήρηση εγκάρδιων σχέσεων σ’ ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ ατόμων διαφόρων επαγγελμάτων ενωμένων με το ιδανικό της προσφοράς υπηρεσιών προς τον συνάνθρωπο.